Rechter oordeelt: Chinese kok heeft geen verblijfsgat

De Nederlandse Vreemdelingenwet is duidelijk over wanneer de ingangsdatum is van een aanvraag tot het verlengen van de verblijfsvergunning. Dat is wanneer de persoon heeft aangetoond aan alle voorwaarden te hebben voldaan. Dit is tevens vaste jurisprudentie van de hoogste Nederlandse bestuursrechter. Bij (verlengings)aanvragen van Aziatische koks, genaamd ‘gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid’ (gvva), vraagt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) altijd advies aan het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV). Vervolgens geeft het UWV positief advies over de aanvraag en gaat de IND over tot inwilliging van de (verlengings)aanvraag. Per 1 oktober 2014 was het Convenant Aziatische Horeca in werking getreden. Krachtens het Convenant was het AK Voorportaal ingericht door de Sector Aziatische Horeca en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Conform het Convenant moesten alle verlengingsaanvragen via het AK Voorportaal worden ingediend.

Chinese kok diende een aanvraag bij het AK Voorportaal

De heer Wang werkt als kok in Nederland. Hij heeft een verblijfsvergunning sinds 18 juli 2011, geldig tot 8 november 2014. Ruim voordat zijn verblijfsvergunning verliep diende de heer Wang een complete aanvraag in bij het AK Voorportaal. Maar de aanvraag van de heer Wang lag heel lang stil bij het AK Voorportaal. Op 11 november 2014 heeft het AK Voorportaal de aanvraag van de heer Wang doorgeleid naar de IND. De IND bevestigde de ontvangst van Wangs aanvraag. Vervolgens heeft de IND de aanvraag ter advisering voorgelegd aan het UWV. Op 18 november 2014 het UWV positief geadviseerd over de aanvraag. Het UWV gaf de benodigde tewerkstellingsvergunning met ingang van 24 november 2014. De IND nam deze datum over. De verblijfsvergunning van de heer Wang werd verlengd met ingang van 24  november 2014.

Chinese kok gaat naar de rechter voor het ontstane verblijfsgat

De heer Wang is het niet eens met de ingangsdatum van deze verblijfsvergunning. Immers hij heeft de verlengingsaanvraag ruim op tijd ingediend bij het AK Voorportaal. De heer Wang is van mening dat de ingangsdatum uiterlijk op 8 november 2014 moet zijn. Daarmee wordt vermeden dat er een verblijfsgat ontstaat. Want als de verblijfsvergunning ingaat op 24 november 2014, dan heeft de heer Wang een verblijfsgat van 16 dagen. Dit zou betekenen dat hij pas in november 2019 een permanente verblijfsvergunning kan aanvragen, in plaats van juli 2016. Een langere wachttijd van ruim drie jaar. De Chinese kok gaat naar de rechter en beargumenteert bij de rechter dat de ingangsdatum uiterlijk 8 november 2014 moet zijn en niet later.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt voorop dat het UWV in haar advies aan de IND niet heeft uitgelegd waarom de ingangsdatum van 24 november 2014 is gehanteerd. De rechtbank oordeelt dat het vaste jurisprudentie is dat uit artikel 26, tweede lid van de Vreemdelingenwet volgt dat de verblijfsvergunning wordt verleend met ingang van de dag waarop de persoon heeft aangetoond dat hij aan alle voorwaarden voldoet. Dit betekent dat het moment waarop de Chinese kok heeft aangetoond aan alle vereisten voor vergunningverlening te voldoen, bepalend is voor de ingangsdatum van de verblijfsvergunning waarvoor hij verlenging heeft gevraagd. Dat de overgelegde informatie nog door een andere instantie van de IND moet worden beoordeeld kan dit tijdverloop niet aan de Chinese kok worden toegerekend, omdat deze beoordeling buiten de macht van de Chinese kok ligt.

De rechtbank is van oordeel dat het niet mogelijk was om de verleningsaanvraag rechtstreeks bij de IND in te dienen en de heer Wang daarom was aangewezen op indiening via het AK Voorportaal. Verder is de rechter van van oordeel dat de verlengingsaanvraag door indiening op 25 oktober 2014 bij het AK Voorportaal uit het oogpunt van rechtszekerheid als een tijdige indiening bij de IND dient te worden aangemerkt. Bepalend is dat de verlengingsaanvraag op de voorgeschreven wijze is ingediend, voordat de geldigheidsduur van eisers verblijfsvergunning verstreek. Dat het AK Voorportaal blijkens het het Convenant Aziatische Horeca werd ingericht door de Sector Aziatische horeca en geen onderdeel uitmaakt van de IND maakt het voorgaande niet anders. Deze werkwijze bij het indienen van een (verlengings)aanvraag is immers overeengekomen door de bij het Convenant betrokken partijen, waaronder ook de IND. Voorts is de rechter van oordeel dat geen informatie bekend was omtrent de vraag hoe lang een (verlengings)aanvraag bij het AK Voorportaal in behandeling was en wanneer deze werd doorgestuurd naar verweerder. Gelet hierop heeft de rechter ambtshalve geoordeeld dat de verblijfsvergunning van de heer Wang werd verlengd met ingang van 8 november 2014.

Als u vragen heeft over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Mynta Law.