dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op March 1, 2019 door: Asian News

Nederlands Arbeidsrecht Q & A

Onder welke omstandigheden wordt een tijdelijk arbeidscontract automatisch een vast contract?

Als een werknemer drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten heeft ondertekend bij dezelfde werkgever, dan wordt het vierde arbeidscontract automatisch als een vast contract aangemerkt. Daarnaast wordt een arbeidscontract automatisch beschouwd als een vast contract als de totale duur van meerdere arbeidscontracten meer dan twee jaar bedraagt. In dat geval wordt het laatst getekende contract een vast contract.  Daarbij geldt dat tussen de arbeidscontracten ook enige tijdinterval mag zitten, zolang deze maar korter zijn dan zes maanden. In dat geval worden de verschillende contracten gezien als een “doorlopend” contract en zullen de intervallen worden meegeteld in de contractperiode.

Ten aanzien van de beëindiging van een arbeidscontract voor bepaalde tijd (een tijdelijk contract) moet het volgende opgemerkt worden. Als er geen bepaling is opgenomen in het arbeidscontract omtrent vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, is het noch voor de werknemer, noch voor de werkgever mogelijk om eenzijdig de overeenkomst te beëindiging voor het einde van het tijdelijke arbeidscontract. Mocht een werknemer toch eenzijdig (zonder wederzijds goedvinden) de arbeidsovereenkomst vroegtijdig willen beëindigen, dan kan de werkgever een vergoeding vragen van de werknemer. Deze vergoeding kan bestaan uit betaling van het loon voor de resterende arbeidsperiode.

Hoe lang mag de proeftijd duren?

De duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst:

(1) Bij een arbeidscontract met de duur van langer dan twee jaar of een vast dienstverband kan de proeftijd maximaal twee maanden duren.

(2) Bij een arbeidscontract van korter dan twee jaar en langer dan 6 maanden kan de proeftijd maximaal één maand duren.

(3) Bij een arbeidscontract van zes maanden of korter mag er geen proeftijd bedongen worden.  

Het is niet mogelijk om bij een opvolgende arbeidsovereenkomst opnieuw een proeftijd overeen te komen. Op deze regel is een uitzondering. Als u een volledig nieuwe functie gaat vervullen bij dezelfde werkgever, waarvoor andere vaardigheden en verantwoordelijkheden zijn vereist, dan is het wel mogelijk om een (tweede) proeftijd af te spreken.

Als de werkgever de voorwaarden van de proeftijd overtreedt, zoals het herhalen van de proeftijd in meerdere opvolgende contracten of het overschrijden van de duur van de wettelijk voorgeschreven proefperiode, dan is de proeftijd in dat geval ongeldig.

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt voordat de arbeidsovereenkomst is getekend, of als de werknemer niet een redelijke termijn krijgt om te laten zien of hij of zij gekwalificeerd is voor een functie, kan ervan uitgegaan worden dat de werkgever de rechten van de werknemer heeft geschonden.

Bepalingen inzake ziekteverlof

In Nederland heeft u geen doktersverklaring nodig om ziekteverlof te vragen bij de werkgever. Het is echter aan te raden om bewijs te bewaren wanneer u met ziekteverlof bent (bijvoorbeeld een sms of e-mail enz.). Tijdens uw ziekte is uw werkgever verplicht om het overeengekomen loon uit te betalen, in overeenstemming met het arbeidscontract. De Nederlandse wet bepaalt dat werkgevers vanaf de derde dag van ziekteverlof niet minder dan 70% van het overeengekomen loon aan werknemers moeten uitbetalen. Natuurlijk staat het werkgevers vrij het volledige salaris uit te betalen aan de werknemer tijdens het ziekteverlof. Daarbij mag een werkgever niet zomaar de arbeidsovereenkomst met u opzeggen als u ziek bent. Pas als u na twee jaar nog steeds niet hersteld bent, mag de werkgever het arbeidscontract beëindigen. In principe heeft u in eerste instantie geen verplichtingen tijdens uw ziekteverlof. Als uw werkgever echter wil weten of u misschien nog de mogelijkheid heeft tot het doen van enige werkzaamheden of als uw werkgever wil aantonen dat u wel kan werken, moet u een afspraak maken met de bedrijfsarts. Op basis van de inspectie die gedaan is door de bedrijfsarts zal de werkgever met u onderhandelen en mogelijk passend werk aanbieden of extra maatregelen treffen, zoals bijvoorbeeld extra voorzieningen als u gehandicapt bent geraakt.  Het kan ook zijn dat het aantal uur dat u werkt per week moet worden aangepast.

Wanneer heeft u recht op vrije dagen?

Per jaar heeft u recht op een minimum van 20 vakantiedagen als u fulltime werkt. Daarnaast is het mogelijk om extra (bovenwettelijke) vakantiedagen overeen te komen in de arbeidsovereenkomst. 

Vrouwen die zwanger zijn hebben tevens recht op zwangerschapsverlof. Voor de dag van de bevalling mogen zwangere vrouwen zes weken verlof opnemen. Vier weken voor de verwachte bevallingsdatum zijn vrouwen verplicht om te stoppen met werken en verlof op te nemen. Na de bevalling hebben vrouwen ook recht op bevallingsverlof van 10 weken. Als u daarbij niet de volle zes weken aan zwangerschapsverlof hebt opgenomen, maar bijvoorbeeld vier, dan mag u de resterende twee weken optellen bij uw bevallingsverlof. Tevens mogen werkgevers zwangere werknemers gedurende deze periode niet ontslaan.

Ten slotte kunt u meestal voor een bepaalde tijd vrij krijgen als u moet zorgen voor uw zieke echtgenoot, kinderen of ouders. Deze periode kan niet langer zijn dan twee keer de wekelijkse werktijd. Als u bijvoorbeeld fulltime werkt heeft u recht op 10 van dit soort verlofdagen per jaar.

Houd er ten slotte rekening mee dat de bovenstaande vragen en antwoorden betrekking hebben op algemene arbeidsverhoudingen. Als op uw arbeidsrelatie echter een CAO van toepassing is, dan kunnen voor u afwijkende regels van toepassing zijn.

 

Als u vragen heeft over dit thema, belt u dan met ons kantoor Mynta Law in Den Haag: +31 (0) 70 205 11 60, of voeg WeChat NL0702051162 toe. Ook bent u van harte welkom om te kijken op onze openbare WeChat-account.

 

 

 

 

print
comments powered by Disqus