dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op March 20, 2018 door: Asian News

De aangescherpte vereisten van de Nederlandse nationaliteitenwet

In het nieuwe regeerakkoord van 2017-2021 is afgesproken dat een aantal vereisten die volgen uit de Rijkswet op het Nederlanderschap aangescherpt moeten worden. Zo is onder andere bepaald dat de rehabilitatietermijn bij naturalisatieverzoeken wordt opgerekt van vier jaar naar vijf jaar. Hierdoor kan het Nederlanderschap alleen verkregen worden als vijf jaar voorafgaande aan de indiening van het naturalisatieverzoek geen misdrijf is gepleegd door de verzoeker, geen sanctie voor het begaan van een misdrijf ten uitvoer is gelegd of dat sanctieoplegging in de toekomst dreigt. Bij uw verzoek voor het Nederlands staatsburgerschap wordt dus gecontroleerd of u de afgelopen vijf jaar een gevaar was voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van Nederland.

In welke gevallen levert u volgens de Nederlandse overheid een gevaar op voor de openbare orde, goede zeden of de veiligheid?

Ten eerste wordt vermoed dat u een gevaar bent voor de openbare orde als uw verblijfstitel op grond van de Vreemdelingenwet ingetrokken kan worden.

Ten tweede vormt u een gevaar als u misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden of een misdrijf tegen de vrede heeft begaan.

Ten derde mag u op het moment van indienen van de aanvraag of gedurende de beslistermijn niet verdacht worden van een misdrijf waar een sanctie op kan volgen. Onder een sanctie wordt in dit geval niet alleen een straf (een geldboete, taakstraf of een gevangenisstraf) bedoeld, maar ook een strafbeschikking of transactie van het OM of de politie. Het maakt daarbij ook niet uit of de straf voorwaardelijk zal worden opgelegd, dan wel dat er gratie verleend zal worden. 

Ten vierde mag u in de vijf jaar voorafgaande aan het verzoek tot naturalisatie of de periode voorafgaande aan de beslissing op dit verzoek geen sanctie opgelegd hebben gekregen. Met een sanctie wordt het volgende bedoeld:

  • Een vrijheidsbenemende straf of maatregel (ongeacht de duur)
  • Taakstraf of een leerstraf (ongeachte de duur)
  • Een geldboete van €810,- of meer
  • Meerdere geldboetes van ten minste €405,- of meer (per boete)
  • Een maatregel die ervoor zorgt dat wederrechtelijk verkregen voordeel van meer dan €810,- ontnomen wordt.

Ten vijfde mag u niet polygaam gehuwd zijn.

Ten zesde mag er geen ernstig vermoeden bestaan dat u gevaar vormt voor de veiligheid van Nederland (op basis van inlichtingen).

Het is u misschien opgevallen dat de Rijkswet op het Nederlanderschap veel strengere criteria hanteert dan de Vreemdelingenwet. Doordat de Rijkswet veel sneller aanneemt dat u een gevaar kan vormen voor de openbare orde, kan de situatie ontstaat dat een in het verleden opgelegde boete u niet tegengeworpen zal worden onder de Vreemdelingenwet, maar onder de Rijkswet wel degelijk problemen kan opleveren. Het is dus erg belangrijk om dit in de gaten te houden als u een verzoek indient op grond van de Rijkswet voor het Nederlanderschap.

Ten slotte is het van belang om in de gaten te houden dat niet alleen gekeken zal worden naar uw Nederlandse “strafblad”. Ook misdrijven die in het buitenland gepleegd zijn, worden meegewogen. Echter, als u op grond van een buitenlandse wet veroordeeld bent voor gedragingen of feiten, die in Nederland niet strafbaar zijn, dan zal dit geen invloed hebben op uw verzoek voor naturalisatie.

Als u nog verdere vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, of andere vragen over de Nederlandse wet- en regelgeving, dan kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor in Den Haag. Onze contactgegevens: 070- 2051160 en info@mynta.nl.

 

 

 

print
comments powered by Disqus