Colofon

Asian News

Directie
Jason Chow

Eindredactie
Sylvia Gao

Redactie
Jojo Lu
Ivy Jin
Lai Yuen

Ontwerp
Richard Zhang
Tonny Wang

Webredactie
Richard Zhang
Tonny Wang
Lai Yuen
Liyen Siaw

Administratie

Xu Yan Sun