dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op June 13, 2016 door: Asian News

Overgang van onderneming: Chinese restaurants en snackbars

Chinese restaurants en snackbars worden regelmatig verkocht en overgedragen. De ene snackbar heeft geen werknemers. Het andere restaurant heeft veel werknemers in dienst. Waarop moet u letten bij het overnemen van een bestaand horecabedrijf? Bent u als koper verplicht om de werknemers van de verkoper in dienst te houden of aan te nemen? Heeft de verkoper na overdracht nog verplichting jegens de voormalige werknemers?

Het Nederlandse arbeidsrecht is van oudsher ontstaan en ontwikkeld binnen het kader van onze nationale staat. In de laatste decennia zijn er echter veel regelingen tot stand gekomen, die hun oorsprong vinden in Europese wetgeving. De materie omtrent de vorengenoemde vragen vindt haar oorsprong in Europese wetgeving.

In 1977 heeft de Raad van de Europese Gemeenschappen (EG) een richtlijn geadopteerd, met het oog op het beschermen van de rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming. Naar aanleiding van de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie is deze richtlijn meermaals vernieuwd en vervangen. De kernbedoeling van de Richtlijn komt erop neer dat overgang van onderneming meebrengt dat de verkrijgende ondernemer van rechtswege de nieuwe werkgever van de personen wordt, die ten tijde van de overgang werkzaam zijn bij de vervreemder.

De Nederlandse wetgever heeft de materie van de Richtlijn 77/187 en de later verschenen Richtlijnen 98/50/EG en 2001/23/EG opgenomen in afdeling 8 van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek. De kern van de aangeboden bescherming bij overgang van onderneming is neergelegd in artikel 7:663 BW. Indien er sprake is van een overgang van onderneming, gaan de rechten en verplichtingen die op het moment van overgang voortvloeien uit de bij de overgang betrokken arbeidsovereenkomsten over op de verkrijger.

Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van overgang van onderneming is het beslissende criterium volgens de vaste rechtspraak van het Hof het al dan niet behouden van de identiteit van de betrokken onderneming. Dit criterium heeft het Hof naar voren gebracht in het arrest Spijkers/Benedik. In rechtsoverweging 13 van dit arrest oordeelde het Hof:

 

[Rekening] moet worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie kenmerken, zoals de aard van de betrokken onderneming of vestiging, het al dan niet overdragen van de materiele activa zoals gebouwen en roerende goederen, de waarde van de immateriële activa op het tijdstip van de overdracht, het al dan niet overnemen van vrijwel al het personeel door de nieuwe ondernemer, het al dan niet overdragen van de klantenkring, de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen, en de duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten.

 

Deze opsomming is van niet-limitatieve aard. Verder wees het Hof erop dat al deze factoren deelaspecten zijn, en dat geen van deze factoren doorslaggevend gewicht kan hebben. Het gewicht dat aan de verschillende factoren dient te worden toegekend, “verschilt naar gelang de aard van de uitoefende activiteit, de productiewijze en de bedrijfsvoering van de betreffende onderneming”.

Als u de materiele activa van een restaurant overneemt en u de gerechten alsmede de naam van het restaurant ongewijzigd laat, kan er snel sprake zijn van overgang van onderneming.

Dan kan de dienstbetrekking van een bestaande werknemer niet zomaar worden beëindigd. Bovendien blijft de verkoper nog gedurende een jaar na de overgang naast de koper hoofdelijk verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan vóór dat tijdstip.

Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met Mynta Law. Telefoon: 070 205 1160

 

 

print
comments powered by Disqus