dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op April 6, 2018 door: Asian News

Migratiemogelijkheden voor kinderen tussen 18 en 25

Op basis van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) heeft een ieder recht op gezinsleven. Maar de verdragsluitende staten mogen dit recht beperken dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is. Op grond van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) komt iemand slechts in aanmerking voor gezinshereniging als er sprake is van een meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie tussen de aanvrager en diens referent (more than normal emotional ties). Maar het is doorgaans heel moeilijk om te bewijzen dat zulke sterke afhankelijkheidsrelatie bestaat. Daarom is de kans van slagen van deze soort aanvraag altijd heel gering geweest. Recentelijk heeft het in Straatsburg gevestigde Hof een reeks uitspraken gedaan, betreffende de vaststelling van de familieband tussen ouders en hun jong volwassen kinderen (o.a. EHRM van 23 september 2009, nr 25672/07 (Boussara t. Frankrijk) en EHRM van 14 juni 2011, nr. 38058/09 (Osman t. Denemarken). In deze uitspraken geeft het EHRM nadere duiding aan de betekenis van een meer dan gebruikelijke afhankelijkheid (‘more than the normal emotional ties’) voor de vaststelling van de familieband tussen een meerderjarig kind en zijn of haar ouders. Op basis van deze uitspraken, als een kind in de leeftijd van 18 tot ongeveer 25 nog steeds bij zijn/haar ouders inwoont, dan is er sprake van gezinsband (“family life”). Als het kind niet langer bij zijn/haar ouders inwoont, dan is er géén sprake van gezinsband (“family life”). Onlangs heeft de Nederlandse overheid de kernbedoeling van de vorengenoemde jurisprudentie omgezet in de Vreemdelingencirculaire. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zal op basis van een individuele beoordeling vaststellen of de jongvolwassene altijd heeft behoord en nog steeds behoort tot het gezin van de ouders. In die gevallen neemt de IND familie- of gezinsleven aan, zonder hierbij de vraag te betrekken of sprake is van een meer dan gebruikelijke afhankelijkheid. Indien familie- of gezinsleven wordt aangenomen, wordt in alle gevallen vervolgens aan de hand van een individuele belangenafweging beoordeeld of artikel 8 EVRM noopt tot verblijfsaanvaarding. De IND zal de individuele belangen van de vreemdeling afwegen tegen het algemene belang (zoals het belang van de openbare veiligheid).

Mocht u nog andere vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met Mynta Law. Tel: 070 205 1160; E-mail: info@mynta.nl

 

 

 

print
comments powered by Disqus