dutch versionchinese version

column

Gepubliceerd op April 29, 2016 door: Asian News

Waarop te letten bij het kopen van onroerend goed

In de afgelopen jaren is de Chinese belangstelling voor de Nederlandse vastgoedmarkt sterk gegroeid. Dit is het gevolg van een historische daling van de bankrente op leningen in Nederland. Het enthousiasme is volkomen terecht. Echter, bij het aangaan van een koopovereenkomst zijn er wel enkele zaken om goed in het oog te houden. Kopers en verkopers weten soms niet evenveel over het recht dat de aankoop van een huis beheerst. Juristenkantoor Mynta Law zet een aantal aandachtspunten op een rij.

Betalen van een waarborg
Naar Nederlands gebruik gaan de koper en verkoper van een woning altijd eerst een schriftelijke koopovereenkomst aan. Daarin staan de prijs en de leveringsvoorwaarden beschreven. Bij ondertekening van het contract moet de koper meestal binnen een bepaalde termijn een waarborg betalen, vaak gesteld op 10% van de koopsom. Men kan een bankgarantie geven of de waarborg overmaken aan de notaris die de leveringsakte zal opstellen. Er moet tijdig worden betaald, anders wordt de koper een schadevergoeding verschuldigd aan de verkoper.

De staat van de onroerende zaak
Meestal in de verkoop van woningen afgesproken dat het huis zal worden geleverd in de staat waarin het zich bij de ondertekening van het koopcontract bevindt, wat wil zeggen dat de verkoper niet verplicht is de woning te laten verbeteren of opknappen. De verkoper heeft wel de plicht om de koper over de staat van de woning te informeren, maar de koper heeft ook een eigen onderzoeksplicht.  De koper kan de verkoper achteraf niet zonder meer aanspreken op gebreken aan de woning. Het is bij de aankoop dus zaak een goed inzicht te krijgen in de staat van de woning.

Ook belangrijk is de aanwezigheid van asbest, vooral bij de aankoop van een ouder pand. Omdat asbest algemeen beschouwd wordt als kankerverwekkend, moet bij de ondertekening van het contract duidelijk zijn of asbesthoudend materiaal in de woning aanwezig is. U kunt dit door experts laten vaststellen.

Eigendom en erfpacht
Niet iedereen die naar algemeen spraakgebruik “eigenaar” is van een woning, is in juridische zin ook eigenaar. Volgens het Burgerlijk Wetboek betekent eigendom de volledige zeggenschap over bijvoorbeeld een huis, inclusief de grond. Eigendomsrecht is het sterkste recht dat iemand kan hebben.

Bij veel te koop staande woningen wordt echter niet aangeboden de eigendom over te dragen aan de koper. De koper kan een recht van “erfpacht” kopen op de grond waarop de woning staat. De gemeente blijft in dat geval veelal de eigenaar, maar heeft een gebruiksrecht verkocht aan de huidige bewoner. Deze kan dat gebruiksrecht weliswaar doorverkopen, maar beschikt niet over de volle eigendom. Dit kan belangrijk zijn, omdat een erfpachtrecht soms maar een bepaalde duur heeft. Ook heft de gemeente als eigenaar een jaarlijkse vergoeding voor het erfpachtrecht. Het is belangrijk hiervan op de hoogte te zijn bij de aankoop van een woning.

Bedenktijd
Bij de aankoop van een particuliere woning geldt een algemene bedenktijd van drie werkdagen. Deze gaat in na ondertekening van het koopcontract. Binnen deze termijn kan de koper zonder opgaaf van redenen van de koop af en is de koper geen schadevergoeding verschuldigd.

Vragen
Als u vragen hebt over de aankoop van een woning, dan kunt u contact opnemen met Mynta Law, te bereiken op 0702051162.

 

 

print
comments powered by Disqus