dutch versionchinese version

Columns

Migratiemogelijkheden voor kinderen tussen 18 en 25

Op basis van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) heeft een ieder recht op gezinsleven. Maar de verdragsluitende staten mogen dit recht beperken dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is. Op grond va...

Lees meer »

De aangescherpte vereisten van de Nederlandse nationaliteitenwet

In het nieuwe regeerakkoord van 2017-2021 is afgesproken dat een aantal vereisten die volgen uit de Rijkswet op het Nederlanderschap aangescherpt moeten worden. Zo is onder andere bepaald dat de rehabilitatietermijn bij naturalisatieverzoeken wordt opgerekt van vier jaar naar vijf jaar. Hierdoor kan het Neder...

Lees meer »

Onduidelijke en dubbelzinnige contractsbepaling: Hoe leest u dat?

In de praktijk gebeurt het weleens dat een contractbepaling onduidelijk of dubbelzinnig is. Hoe kan deze bepaling worden uitgelegd? Hoe kijkt de Nederlandse rechter ernaar?  In 1981 heeft de Hoge Raad het Haviltex arrest gewezen. Het arrest gaat om het volgende. In begin 1976 heeft de onderneming Erme...

Lees meer »

Het Khachab arrest: Is uw inkomen voldoende?

In april 2016 heeft het Europees Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen over het middelenvereiste bij gezinshereniging (hierna te noemen: het Khachab arrest). Zoals u waarschijnlijk weet, als u uw partner naar Nederland wilt halen of als u in aanmerking wilt komen voor een verblijfsvergunning langduri...

Lees meer »

Meer columns

Terugbetaling van het schoolgeld na vroegtijdige uitschrijving

Terugbetaling van het schoolgeld na vroegtijdige uitschrijving

De Nederlandse Hoge Raad heeft eind oktober j.l. een definitieve uitspraak gedaan in een geschil tussen een student, in casu onder het pseudoniem Xiao en de particuliere hogeschool TIO. In deze zaak stond de vraag centraal of het tussentijds afbreken van de studie ertoe leidt dat de student alsnog het gehe...

lees meer »
Wat zijn de voordelen van de Europese Blauwe Kaart?

Wat zijn de voordelen van de Europese Blauwe Kaart?

Nederland kent inmiddels drie typen verblijfsvergunningen voor werknemers met een hooggekwalificeerde baan. De bekendste is de verblijfsvergunning voor kennismigranten. Sinds een jaar wordt ook veel gebruik gemaakt van de verblijfsvergunning voor Intra-Corporate Transferees. De derde verblijfsvergunning voor ...

lees meer »
Het arrest Chavez-Vilchez: verblijfsmogelijkheid voor niet-EU ouders

Het arrest Chavez-Vilchez: verblijfsmogelijkheid voor niet-EU ouders

Op 10 mei 2017 heeft het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) een belangrijke uitspraak gedaan, ook wel bekend als het Chavez-Vilchez arrest. Het Chavez-Vilchez arrest is een vervolg op het Zambrano arrest. Het Zambrano arrest komt uit 2011. Het arrest is van toepassing op de situatie waarin een kind met de...

lees meer »
Hoe krijgt u een verblijfsvergunning als ondernemer?

Hoe krijgt u een verblijfsvergunning als ondernemer?

Men weet vaak niet dat men als ondernemer een verblijfsvergunning in Nederland kan krijgen. De Nederlandse overheid wil graag enthousiaste en innovatieve ondernemers naar Nederland halen.  Als de Nederlandse overheid van oordeel is dat een wezenlijk Nederlands belang wordt gediend door uw onderneming,...

lees meer »
Uw rechten als werknemer

Uw rechten als werknemer

Veel werknemers weten niet van hun rechten. Welke rechten heeft u als werknemer? Minimumloon Het huidige minimumloon bedraagt EUR 1.565,40 per maand. Op basis van de koers van vandaag komt dit bedrag grotendeels overeen met RMB 12.363. Dit bedrag ligt hoger dan het minimumloon in de omlig...

lees meer »
Pagina 1 van 2112345...1020...Laatste »